Cennik udostępniania dokumentacji medycznej*

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu  lub kopii bądź na informatycznym nośniku danych Podmiot leczniczy pobiera opłaty

w wysokości maksymalnej ustalonej wg przelicznika wskazanego poniżej: 

1)    za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,

2)    za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

*Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu

po raz pierwszy w żądanym zakresie. Każde kolejne udostępnienie wg. powyższego cennika.

Aktualna wysokość tych kwot podawana jest do wiadomości pacjentów w miejscu udzielania świadczeń.

Cennik obowiązuje od 02.01.2024 r.