W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

  1. Wystąpić do Kancelarii Szpitala o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek można złożyć w dowolnej formie, np. ustnie, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną, osobiście w Kancelarii Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. (przykładowy wniosek)
  2. W przypadku, gdy pacjent osobiście nie może odebrać dokumentacji medycznej powinien we wniosku wskazać osobę uprawnioną do odbioru dokumentacji.
  3. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem, w celu wydania dokumentacji.

Dokumentację medyczną udostępnia się:

  • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • osobie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m. in.:

  1. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i § 22 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy lub osobie upoważnionej przez pacjenta przysługuje bezpłatne wydanie pierwszej kopii dokumentacji medycznej.
  2. Do wglądu na miejscu Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, jednak powinno zostać wcześniej uzgodnione, w celu przygotowania dokumentacji.

 

Kontakt:

Kancelaria Szpitala tel. 58 699 85 06 pokój 30 w budynku biurowym