Dojazd do szpitala

Plan Szpitala

 

plan_szpitala_popr_1.jpg

Rzeczy

Co należy zabrać ze sobą na czas pobytu w szpitalu? Poleca się Pacjentom zabranie ze sobą następujących rzeczy:

 • bielizna osobista - na kilka zmian,
 • karta chipowa do publicznego automatu telefonicznego Orange (d. TP S.A.) - jeśli Pacjent nie posiada tel. komórkowego,
 • klapki pod prysznic,
 • piżama,
 • przybory toaletowe i inne potrzebne do utrzymania higieny, np. szczotka do zębów, pasta, golarka itp.,
 • ręcznik,
 • szlafrok,
 • wygodne domowe obuwie - kapcie.

Dokumenty

Pacjenci zobowiązani są do przyniesienia wymaganych dokumentów:

 • aktualna legitymacja studencka (jeśli Pacjent jest studentem),
 • dokumentacja lekarska z historią choroby,
 • dokumenty potrzebne do wystawienia zwolnienia lekarskiego (NIP Zakładu Pracy oraz własny, numer dowodu osobistego, PESEL),
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • karta ubezpieczeniowa UE (dotyczy pacjentów z UE, bez obywatelstwa polskiego),
 • legitymacja rencisty/emeryta i ostatni odcinek renty/emerytury (jeśli Pacjent jest rencistą/emerytem),
 • legitymacja ubezpieczeniowa - aktualna, podstemplowana,
 • ostatni odcinek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS) (jeśli Pacjent jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą),
 • zaświadczenie z KRUS (jeśli Pacjent jest rolnikiem - tj. prowadzi działalność rolniczą).

Zaleca się także, by Pacjenci kierowani na oddział szpitalny przedłożyli dodatkowo (na swoim oddziale):

 • dokumentację medyczną (poprzednie wypisy ze szpitali, karty informacyjne, wyniki badań - jeśli Pacjent takie posiada - ze względu na fakt, że mogą dać lekarzowi dodatkową wiedzę, przydatną w skutecznym leczeniu Pacjenta),
 • spis przyjmowanych leków,
 • ewentualną listę leków, na które Pacjent jest uczulony lub z innych przyczyn przyjmować nie może.

W razie przyjazdu na Izbę Przyjęć i przyjęcia w trybie pilnym - brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody do przyjęcia Pacjenta na oddział szpitala. Brakujące dokumenty może dowieźć np. rodzina Pacjenta. O trybie przyjęcia decyduje wyłącznie lekarz dyżurny Izby Przyjęć. 

 

Z3-P1-PR10_Informator_dla_odwiedzających_-Zapobieganie_wypadkom_i_urazom_10.06.2022.pdf

Z2-P1-PR10_Informator_dla_pacjenta_-_zapobieganie_wypadkom_i_urazom_10.06.2022.pdf

Odwiedziny

1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych zalecane są w godzinach od 13:00 do 19:00, a jeżeli nie zakłóci to toku pracy szpitala i nie wpłynie ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów - również w innych godzinach.

2. Ilość osób odwiedzających jest ustalana indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta i jego potrzeb.

3. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana:

 • zachowywać się w sposób kulturalny, zgodnie z obowiązującymi ogólnie przyjętymi normami,
 • podporządkować się wskazówkom personelu.
4. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela ordynator, lekarz prowadzący lub lekarze dyżurni.
 
5. Zabrania się odwiedzania pacjentów przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, jak również zabronione jest przynoszenie w/w używek do szpitala.
 
6. Na terenie całego szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 
7. W przypadkach zakłóceń Regulaminu odwiedzin, personel szpitala może wezwać służby porządkowe szpitala lub policję w celu przywrócenia należytego porządku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. epidemiologicznych) Dyrektor UCMMiT lub Ordynator/Kierownik oddziału ma prawo wprowadzenia zakazu odwiedzin.

Regulamin sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie pacjenta Informacje na temat ubezpieczenia pacjenta znajdują się TUTAJ. Szczegółowe informacje na temat recepty oraz opieki transgranicznej znajdują się TUTAJ